یکی از تکنیک های هوش مصنوعی بحث شناسایی آماری الگو می باشد.که از روش های آماری وریاضی برای شناسایی اگو بهره می برد شاید مهمترین بحث در این میان ،قوانین احتمالی بیزین می باشد که در هوش مصنوعی تحت عنوان یادگیری بیزین مطرح می باشد.در نرم افزار متلب توابع و فرامین زیادی در این زمینه ایجاد شده است.که ادر صورت تمایل می توانیم در این زمینه اطلاعات بیشتری را در اختیارتان قرار دهیم.