همپوشاني در گفتار به معناي وجود و تاثير گفتار بيش از يک فرد در يک سيگنال صوتي به شکل همزمان است و معمولا در اثر نزديکي منابع صوتي و يا اختلال در کانال انتقال گفتار روي مي دهد. وجود همپوشاني در گفتار تاثيرات مخربي بر ميزان شناسايي دارد و همچنين در رديابي و تشخيص فعاليتهاي گويندگان از اهميت بالاي برخوردار است. در اکثر روشهايي که تا کنون براي شناسايي همپوشاني در گفتار پيشنهاد شده است، از ويژگيهايي مثل تناوب طيف سيگنال گفتار براي اين منظور استفاده شده است و کمتر از روشهايي براي يادگيري سيگنال گفتار همپوشان استفاده شده است. در اين پروژه قصد بر اين است که برخي از روشهاي يادگيرري ماشين مثل شبکه هاي عصبي، ماشين بردار پشتيبان و همچنين مدل مخفي مارکوف براي مدلسازي و سپس شناسايي گفتار داراي همپوشاني مورد بررسي و استفاده قرار گيرد.