شناخت اثر انگشت یکی از مشهورترین و عمومی ترین مسائل زیست سنجی است.اثر انگشت ها  بخاطر یکیایی و پایداری شان در هر زمان ، برای تعیین هویت یک عده ،تا ابد مورد استفاده قرار گرفته اند ، اخیرا به علت پیشرفت در امکانات محاسباتی به طور خودکار ( یک واحد سنجش بیولوژیکی )عمل می کنند. شناسایی اثر انگشت به خاطر راحتی ذاتی در استفاده، منابع زیاد ( ده انگشت ) موجود برای جمع آوری ، مشهور هستند و محققین، اثر انگشت ها را طبق مقررات قانونی اجرایی و مهاجرتی  استفاده و جمع آوری می کنند.