بینایی ماشین

پردازش تصویر

سیستم خبره

منطق فازی

شبکه عصبی

و غیره

در متلب برای شما پیاده سازی می شود