:
بسیاری از مسائل همچون شناسایی بصری و گفتاری که یا ناممکن و یا به دشواری با کامپیوترهای الگوریتمی انجام پذیر است به راحتی توسط مغز انسان حل و فصل میگردد و این در حالی است که سرعت معمول محاسبات در کامپیوتر چندین میلیون عملیات در ثانیه و سرعت معمول محاسبات عملیات 10در ثانیه است که این موضوع به شبکه ی عصبی مغز انسان بر می گردد.