در این مقاله شبکه های عصبی معروف، معرفی میگردند. توجه کنید که این شبکه ها با دستور network بصورت سفارشی در نرم افزار MATLAB ایجاد میشوند.

شبکه instar

شبکه outstar

شبکه هاپفیلد (Hopfield Network)

شبکه المان (Eleman Network)

شبکه کوهونن ()

شبکه آدالاین (ADALINE)

شبکه مادالاین (MADALINE Network)

شبکه همینگ (Hamming Network)

شبکه پس انتشار (Back Propagation Network)

شبکه گراسبرگ (Grossberg Network)

شبکه ویزارد (Wisard Network)

شبکه برگشتی (Recurrent Network)

شبکه شعاع مبنا (Radial Basis Network)

شبکه عصبی احتمالی (Probabilistic Neural Network)

شبکه عصبی رگرسیون عمومی (General Regression Neural Network)

شبکه NARMA

شبکه تاخیر زمانی ( TDNN: Time Delay Neural Network)شبکه استاتیک MLP

شبکه Quasi-Dynamic