در حوزه ی مدلسازی ریاضی،RBF یک شبکه عصبی مصنوعی هستش که از توابع پایه ای شعاعی به عنوان توابع فعالیت استفاده می‌کنه. خروجی این شبکه یک ترکیب خطی از توابع پایه ی شعاعی برای پارامترهای ورودی و نرونهاست. این شبکه‌ها در تابع تقریب،پیشبینی سری‌های زمانی،کلاسبندی و کنترل سیستم مورد استفاده قرار میگیرند.