دانشجویان رشته مکانیک برای پیاده سازی محاسبات ریاضی احتیاج به نوشتن برنامه ای در متلب دارند ما با گرفتن صورت مساله شما این مهم را برای شما انجام می دهیم.

لطفا تماس بگیرید و برای پیاده سازی هماهنگ کنید