شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش‌خور به سیگنال‌ها اجازه می‌دهند به تنهایی در مسیر ورودی به خروجی حرکت کنند . خروجی هر لایه‌ای هیچ تأثیری روی لایه‌های مشابه ندارد . شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش‌خور تمایل دارند که بصورت شبکه‌هایی تقسیم باشند تا بتوانند ورودی را به خروجی پیوند دهند از این شبکه‌ها مکرراً برای شناخت و تشخیص الگوها استفاده می‌شود .