شبكه عصبي [1]MLP

بيشتر روشهائي كه جهت دست يابي به كارائي بالا در بازشناسي كاراكترها ارائه شده است عمليات شناسائي را با استفاده از راه حلهاي آماري ، شبكه هاي عصبي و تركيبي از شبكه هاي عصبي و روشهاي آماري ، انجام مي دهند . اينگونه روشها را مي توان با بررسي پارامترهائي از قبيل ،سرعت، كارائي ، نيازمنديهاي حافظه اي ، امكان پياده سازي بر روي سيستمهاي ديجيتال و در شبكه هاي عصبي سرعت يادگيري ارزيابي كرد . در اين ميان شبكه هاي عصبي بيشتر از سايرين جالب توجه است . چون تعادل مناسبي را بين كارائي ، سرعت و امكانات سخت افزاري بر قرار مي كند. MLP نيز نمونه اي از شبكه هاي عصبي است كه جهت دسته بندي اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.

در شكل زير نمونه اي ازيك شبكه MLP مشاهده مي نماييد :

 

شبكه MLP همانطور كه از اسمش بر مي آيد مجموعه اي از نرونها است كه در لايه هاي مختلفي پشت سر هم قرار گرفته اند . مقادير ورودي پس از ضرب در وزنهاي موجود در گذر گاه هاي بين لايه ها به نرون بعدي رسيده ودر آنجا باهم جمع شده وپس از عبور از تابع شبكه مربوطه خروجي نرون را تشكيل مي دهند.در پايان خروجي بدست آمده با خروجي مورد نظر مقايسه شده و خطاي بدست آمده جهت اصلاح وزنهاي شبكه به كار مي رود ،كه اين امر اصطلاحا آموزش شبكه عصبي ناميده مي شود،كه در ادامه مي آيد.

[1] Multilayer perceptron