شبكه‌ها و سازمانها

بسياري ازساز مانها كامپيوترهايي دارند كه اغلب دور از يكديگرند.به عنوان مثال موسسه‌اي با كارخانه هاي بسيار ممكن است در هر كارخانه كامپيوتري داشته باشد كه اين كامپيوترها مستقل از يكديگر كار كنند اما امكان دارد مديريت در مقطعي از زمان تصميم بگيرد آنها را به هم متصل كنند تا قادر به استخراج وارتباط اطلاعات كل موسسه باشد.

به بيان كلي‌تر مسئله در اينجا اشتراك منابع است و هدف فراهم كردن برنامه ها تجهيزات و بخصوص داده ها براي افراد موجود در شبكه بدون در نظر گرفتن محل فيزيكي منابع و كاربران است به عبارت ديگر كاربري كه 1000 كيلو متر از داده هاي خود دور باشد نبايد از بكارگيري داده هاي خود محروم گردد.

اين هدف ممكن است با اين جمله خلاصه شود كه اشتراك منابع كوششي در جهت حذف محدوديتهاي جغرافيايي است.

هدف سوّم فراهم كردن قابليت اعتماد بالا با داشتن منابع متعدد است به عنوان مثال تمام فايلها مي‌توانند برروي دو يا سه ماشين كپي شوند بنابراين اگر يكي از آنها به دليل سخت افزاري قابل استفاده نباشد مي توان از ديگري استفاده كرد. علاوه براين مزيت وجود چند پردازشگر مركزي اين است كه اگريكي از آنها از رده خارج شود امكان دارد پردازشگر ديگري وظيفه آنرا انجام دهد (گرچه با كارآيي كمتر) .براي كاربردهاي نظامي ,بانكداري ,كنترل ترافيك هوايي,امنيت راكتور اتمي وبسياري از كاربرد هاي ديگر ,توانايي ادامه عمليات در مواجهه با مشكلات سخت افزاري بسيار مهم است.هدف ديگر كاهش هزينه هاست.در كامپيوترهاي كوچك نسبت قيمت به كارآيي بهتر از كامپيوترهاي بزرگ است كامپيوترهاي بزرگ ده برابر سريعتر از كامپيوتر هاي شخصي اند ولي قيمت آنها هزار برابربيشتر است اين عدم توازن موجب شد تا طراحان سيستم ,سيستمهايي از چند كامپيوتر شخصي بسازندكه هر كدام يك كامپيوتر داشته باشند و داده ها بر روي يك يا چند ماشين كارگزار فايل(file server )نگهداري شوند در اين مدل ,كاربران , مشتري ناميده مي شوند و كل سيستم مدل مشتري_ كارگزار نام دارد.(شكل 1 )

در مدل مشتري_ كارگزار, مشتري براي انجام كاري پيامي به كارگزار مي‌فرستد و ارتباط برقرار مي‌شود و به مشتري پاسخ مي دهد. معمولاً تعداد زيادي از مشتريها از تعداد اندكي از كارگزار ها استفاده مي كنند.هدف ديگر شبكه قابليت افزايش كارايي سيستم با رشد بار كاري آن است كه با افزودن پردازشگرهاي بيشتر انجام ميشود در كامپيوترهاي بزرگ متمركز وقتي كه بارسيستم زياد ميشود بايد آن راباسيستم ديگري جايگزين كرد دراينصورت كاربران با مشكلات زيادي مواجه ميشوند .

هدف ديگرشبكه كامپيوتري به تكنولوژي وابسته است.شبكه كامپيوتري مي تواند رسانه ارتباطي قدرتمندي بين افراد دورازهم فراهم آورد.با استفاده از شبكه دو شخصي كه ازهم دور هستند به راحتي مي توانند با هم گزارشي تهيه كنند . وقتي يكي از كاركنان در سندي تغييري ايجاد كرد ديگري مي تواند فوراً اين تغييرات را مشاهده كند .اين افزايش سرعت همكاري افراد دور از هم را فراهم مي آورد اين كار قبلاً امكان پذير نبوده است احتمالاً در بلند مدت استفاده از شبكه براي ارتباط انسان باانسان مهمتر از اهداف تكنيكي مثل قابليت اعتماد است .