• شبکه‌های کامپیوتری
  • انتقال داده
  • امنیت شبکه‌های کامپیوتری
  • محاسبات اینترنتی، مشبک، و خوشه‌ای
  • پردازش موازی و سیستم‌های توزیعی
  • مدلسازی و ارزیابی کارآیی شبکه‌های کامپیوتری
  • مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیعی
  • سایر مباحث مرتبط با شبکه های کامپیوتری و

سیستم های توزیعی.