مقاله ای که فرستادم با سه روش انجام شده است. من قصد دارم که از سیستم قدرت و اطلاعات این مقاله استفاده کنید مخصوصا تابع هدف این مقاله که تابع هدف مد نظر من است و یک PSS به صورت متمرکز که نیازی به تنظیم پارامتر ندارد طراحی کنید چون در سیستمهای چند ماشینه طراحی PSSها که روی چندتا ژنراتور قرار میگیرد نیاز به تنظیم پارامتر دارد که من این رو نمیخام و فقط یک PSS روی یک زنراتور طراحی بشه با روش PSO و GA و PSS معمولی که این ها با هم مقایسه بشه ……