یک سیستم تحمل پذیر خطا ، سیستمی است که بتواند وظایفی که برایش مشخص شده است را حتی با وجود خطاهاي نرم افزاري و خرابی هاي سخت افزاري به درستی به انجام برساند . تحمل پذیري خطا به دلیل مصرف رو به فزونی هر چه بیشتر کامپیوترها در کاربردهاي مختلف در زندگی بشر ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در واقع به علت اهمیت کاربردها ، تحمل پذیري خطا یک ویژگی مهم در سیستم ها محسوب می شود .