سیر تحول تعاریف ریاضی آشوب ارائه می شود. این روند از تعریف آشوب برای سیستمهای گسسته یک بعدی توسط لی و یورک شروع شده و به تعمیم آن روی فضای Rn ، روی فضاهای باناخ، فضاهای متریک کامل و در نهایت فضای متریک روی مجموعه های فازی که محمل آنها Rn است، ختم می شود.