سيستمي كه در آن پايگاه اطلاعات، ‌مكانيسم استنباط و پايگاه داده بيمار وجود دارد «سيستم مبتني بر اطلاعات» ناميده مي‌شود. (شكل 8) قبلاً به جاي اين اصطلاح، سيستم خبره بكار برده مي‌شد چون اين سيستم‌ها محتوي اطلاعات متخصصين بوده و مسائل را مشابه با نحوه استدلال آنها حل مي‌كردند. سيستم مبتني بر اطلاعات فرض مي‌كند كه برنامه جمع‌آوري اطلاعاتي وجود دارد كه براي ساختن و نگهداري پايگاه اطلاعات استفاده مي‌شود.