زنبور ها در فرآيند پيدا كردن بهترين راه حل با مشكلات گيري مختلفي مواجه مي شوند .

مشكلات زير برخي از مشكلات رايج بين آنهاست :

1- راه حل زير پايه بعدي كه بايد به راه حل اصلي اضافه شود چيست ؟

2- آيا بايد راه حل زير پايه فعلي را رها كرده و به دنبال راه حل زير پايه جديدي رفت .

3- آيا بايد به گسترش راه حل زير پايه فعلي ادامه داد ولي فعلا به دنبال ديگر زنبور ها نرفت ؟

بسياري از مدلهاي تصميم گيري بر اساس ابزارهاي مدلينگ مختلفي به وجود آمده اند . اين حالات كاملا منطي و عقلي هستند و بر اساس اين اطلاعات به وجود آمده اند كه ماموران تصميم گير، ماموراني با داشتن با داشتن بيشترين اطلاعات هستند و هميشه بهترين راه حل را براي پايان دادن به حل مساله در نظر مي گيرند . براي اينكه بتوان مدل هاي مختلف حل مساله را بوجود آورد . محققان شروع به استفاده از راه حل هاي بي قاعده تري كردند .

مفهوم ساده منطق فازي        كه توسط زاده معرفي شد قابليت بهتري در توضيح مسائلي كه با عدم قطعيت ادغام شده اند را دارند . با توجه به اطلاعات فوق ، ما در ا نتخاب اينكه منطق زنبور ها بر چه اساسي صورت مي گيرد از منطق فازي استفاده مي كنيم . زنبور هاي مصنوعي ما از منطق گرايي تقريبي و منطق فازي براي انجام اعمال خود استفاده مي كنند .

به هنگام دادن راه هاي زير پايه جديد به زنبور مصنوعي زنبور حالتهاي زير را براي برقراري ارتباط با راه حلهاي زير پايه فوق در نظر مي گيرد .

1- كم جاذبه

2- جذاب

3- خبلي جذاب

همچنبن ما در نظر مي گيريم كه يك زنبورمصنوعي مي تواند مقادير خاصي را مانند كوتاه ، متوسط ، بلند ، و يا ارزان ، متوسط و گران در نظر بگيرد . الگوريتم منطق تقريبي براي حل كردن مساله جذابيت از قوانين زير تشكيل شده است ؛

اگرمقادير به دست آمده از راه حل زير پايه خيلي خوب باشد آنگاه راه حل به دست آمده خيلي جذاب است . هدف و امتياز اصلي استفاده از اين الگوريتم اين است كه حتي با وجود اين كه اطلاعات به دست آمده ممكن است فقط اطلاعات تقريبي باشد و نه قطعي ، مي توان ميزان جذابيت راه حل زير را به راحتي مشخص كرد .با در نظر گرفتن جذابيت راه حل زير پايه i به توضيح ميزان احتمال وقوع مي پردازيم . احتمال براي ره حل زير پايه i كه به راه حل اصلي الحاق مي شود، برابراست با نسبت ميزان جذابيت تقسيم برتمامي جذابيت هاي راه حل هاي زير پايه ديگر .

براي اضافه كردن راه حل جديد به راه حل اصلي ، زنبورها از نوعي انتخاب به نام Roulette wheel selection استفاده مي كنند .

در توصيف مكانيزم مقايسه راه حلهاي زير پايه زنبور ، ما موضوع بدي راه حل را معرفي مي كنيم كه برابر است با :

1-بدي راه حل زير پايه به وسيله k امين زنبور؛

2- مقادير تابع مفعولي از راه حل زير پايه اي كه به وسيله n امين زنبور كشف شده است ؛

3- مقادير تابع مفعولي از بهترين راه حل زير پايه كشف شده از ابتداي روند جستجو تا كنون ؛

4- مقادير تابع مفعولي از بدترين راه حل زير پايه كشف شده از ابتداي روند جستجو تا كنون ؛

الگوريتم منطق تقريبي براي تعين بدي راه حل زير پايه از قوانيني به شكل زير تشكيل شده است :

اگر راه حل كشف شده بد بود آنگاه وفاداري كم مي شود .