در كاربرد سيستم‌هاي پيشنهاد درخواستي و غيردرخواستي، پزشكان يا پرستاران تصميم نهايي را در مورد استفاده از پيشنهاد اتخاذ مي‌كنند. سيستم‌هايي كه پيشنهاد بطور مستقيم بر روي بيمار اعمال مي‌شود، سيستم‌هاي خودكار ناميده مي‌شوند نمونه‌هايي از اين سيستم‌ها در كنترل بيهوشي يا تنفس مصنوعي بكاربرده مي‌شوند اين سيستم‌ها چندين داده را در زمان‌هاي مشخصي اندازه مي‌گيرند و متناسب با آن رفتار خود را تطبيق مي‌دهند. خطر مهم در كاربرد اين سيستم‌ها احتمال خرابي سيستم يا بخشي از آن است كه مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري ايجاد كند.