1-   در يك سيستم ارزيابي نمره دانشجويان، چهار مجموعه فازي  نمره بد، متوسط ، خوب و عالي در بازه [0,20] در نظر گرفته ميشود. چهار مجموعه فازي براي مفاهيم فوق بنويسيد.

2-    مجموعه هاي فازي A, B بصورت زيرميباشند اجتماع و اشتراك دو مجموعه را بر اساس عملگر پوچتوان بدست آوريد.عملگرهاي پوچتوان

3-    فرض كنيد مجموعه  فازي A بصورت زير باشد . اگر آنگاه f(A) را با استفاده از اصل گسترش بدست آوريد

4-   قاعده اگر-آنگاه زير را در نظر گرفته : اگر فشار زياد  (A)باشد آنگاه دما بالا (B) خواهد بود.

كه در آن A,B بصورت زير ميباشند .

الف – مجموعه فازي” فشار خيلي زياد”  را بدست آوريد.

ب- خروجي قاعده را براي وقتي مجموعه فازي قسمت الف ورودي ميباشد با استلزام لارسن بدست آوريد.(  )   ج- خروجي را با روش مركز ثقل غيرفازي كنيد.

5-   پايگاه قواعد زير را در نظر بگيريد

If  A then B

If   C then  D

كه مجموعه هاي فازي مربوطه در شكل مشخص شده‌اند.خروجي قواعد فوق را با استلزام ممداني بدست آوريد.( روش FITA ) توابع عضويت تمام مجموعه‌هاي فازي را بنويسيد.

6-   جمع دو عدد فازي زير را بدست آوريد. تابع عضويت حاصلجمع را بنويسيد.

1-   فرض كنيد A,B   دو مجموعه معمولي باشند. تساوي زير را با استفاده از تابع نشانگر اثبات كنيد.

2-   در يك كوره حرارتي مي خواهيم هوا داخل كوره گرم (H)  باشد از طرفي دما بالاي 400 موجب از بين رفتن محصول  مي شود پس بايد دما كمتر از 400 (UF) باشد. اگر مجموعه هاي فازي H,UF بصورت زير باشند.

الف-  فضاي تصميم را بدست آوريد.              ب –  دماي مناسب را بيابيد.

ج- آيا مجموعه فازي H محدب است؟ چرا؟

1-   براي  رابطه فازي هم ارزي زير خاصيت تعدي را بررسي كنيد. سپس درخت تشابه (درخت افراز) آنرا رسم كنيد.

4

3

2

1

R

0.6

1

0.4

1

1

0.4

0.4

1

0.4

2

0.6

1

0.4

1

3

1

0.6

0.4

0.6

4

2-   رابطه فازي ” x  نصف فاصله y,zمي باشد ” را روي مجموعه هاي مرجع زير مشخص كنيد .

الف-  Z={6,7}, Y={1,2},X={1,2,3}                            ب- X=Y=Z=R

3-  فرض كنيد مجموعه  فازي A بصورت زير باشد . اگر آنگاه f(A) را با استفاده از اصل گسترش بدست آوريد

4-   در يك سيستم پردازش تصوير قاعده اگر-آنگاه فازي زير مفروض است .

–  اگر نورتصوير تقريبا 50 (F)  و زاويه ديدتقريبا 85 (SH) باشد آنگاه وضوح تصوير مطلوب (G) است

 

اگر   باشند وقتي نور 48 درصد و زاويه ديد 86 باشد وضوح تصوير چگونه خواهد بود.(با استلزام ممداني جواب را بدست آوريد)

 

1-     پايگاه قواعد زير را در نظر بگيريد

if  A then B

If   C then  D

 با اسنلزام لارسن  و روش FATI   وقتي     ورودي مي باشد ، خروجي را بدست آوريد.

(استلزام لارسن  ) سپس خروجي را با روش مركز ثقل غير فازي كنيد.