لطفا یک ایمیل با مشخصات زیر برای ما بفرستید:

۱-نام و نام خانوادگی

۲-رشته تحصیلی

۳- موضوع و شرح پروژه

۴- فایل های پیوستی(توضیحات بیشتر)

۵- مدت زمان انجام پروژه

ایمیل ما:

irmatlab.ir@gmail.com

شماره تماس:

tel1