ساخت Component در متلب

//ساخت Component در متلب

ساخت Component در متلب

برای استفاده از این ساختار در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید

function [fftdata, freq, powerspect] =
computefft(data, interval)
if (isempty(data))
fftdata = [];
freq = [];
powerspect = [];
return;
end
if (interval < = 0) error('Sampling interval must be greater then zero'); return; end fftdata = fft(data); freq = (0:length(fftdata)-1)/(length(fftdata)*interval); powerspect = abs(fftdata)/(sqrt(length(fftdata))); plotfft.m: function [fftdata, freq, powerspect] = plotfft(data, interval) [fftdata, freq, powerspect] = computefft(data, interval); len = length(fftdata); if (len <= 0) return; end t = 0:interval:(len-1)*interval; subplot(2,1,1), plot(t, data) xlabel('Time'), grid on title('Time domain signal') subplot(2,1,2), plot(freq(1:len/2), powerspect(1:len/2)) xlabel('Frequency (Hz)'), grid on title('Power spectral density')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی