برای ساخت موتور استنتاج فازی بدو ن استفاده از جعبه ابزار متلب با ماتماس بگیرید