ماتریس همانی، ماتریسی می باشد که عناصر روی قطر اصلی آن، برابر 1 و سایر عناصر آن، برابر 0 باشد. چنانچه از دستور eye به صورت eye(n) استفاده کنیم، آنگاه دستور eye ، یک ماتریس همانی با n ردیف و n ستون را برمی گرداند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=eye(4)

نتیجه :

 

A =

1     0     0     0
0     1     0     0
0     0     1     0
0     0     0     1

نکته :

همچنین با دستور eye می توان ماتریس هایی با تعداد ردیف و تعداد ستون غیر مساوی ساخت که عناصر روی قطر اصلی آنها، برابر 1 و سایر عناصر آنها، برابر 0 باشد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=eye(4,3)

نتیجه :

 

A =

1     0     0
0     1     0
0     0     1
0     0     0