ساختار (نحوه تدوین) پایان­نامه کارشناسی­ارشد

//ساختار (نحوه تدوین) پایان­نامه کارشناسی­ارشد

ساختار (نحوه تدوین) پایان­نامه کارشناسی­ارشد

الف- بخش ها و ترتيب آنها

پايان­نامـه­هائى کـه بـه دانشگاه تحويل مى­گردد، بايد حاوى بخشهاى و ترتیب ذکر شده ذیل تنظيم شده باشند.

– صفحة عنوان

– صفحة بسم اله

– منشور اخلاق پژوهش (امضاء شده توسط دانشجو)

– اصل فرم شماره 24

– تصویر فرم شماره 16

– تقدیم (اختيارى)

– تقدیر و تشکر (اختیاری)

– چکيدة فارسى (حداکثر 300 واژه براى پايان­نامه­هاى کارشناسى­ارشد)

– فهرست مطالب (شامل عناوين اصلى و فرعى فصل­ها، عنوان کتابنامه و عناوين پيوست­ها)

– فهرست جدول­ها (در صورت وجود)

– فهرست شکل­ها (در صورت وجود)

– فهرست علائم و اختصارات (در صورت وجود)

– متن اصلى

– پى­نويس­ها (در صورت وجود)

– منابع و مآخذ

– فهرست اعلام (اختيارى)

– پيوست­ها (در صورت وجود)

– چکيدة انگليسى (حداکثر 300 واژه)

– صفحة عنوان انگليسى

ب- شيوة نگارش

.1ـ کاغذ، چاپ و قلم

کليه قسمت­هاى پايان­نامه بايد روى کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29 × 0/21 سانتيمتر (کاغذ A4) مى­باشد. تمامى متن­ها فقط بر يک روى کاغذ تایپ مى­شود.

نوع قلم متن پایان­نامه برای فارسی لوتوس نازک 14 و عناوین لوتوس 14 توپر (برحسب عنوان و زیرعنوان بزرگتر تا 18) و پاورقی­­ها نیز با لوتوس نازک 12 در نظر گرفته می­شود و نوع قلم متن پایان­نامه برای انگلیسی  Times New Roman 12  در نظر گرفته شود.

صفحات متن بایستی به صورت ساده، بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شود.

عناوین جداول، شکل و نمودار با قلم لوتوس نازک 11 تایپ شود.

حروف معادلات Times 12 می­باشد و همچنین اندیس و توان آنها با لوتوس نازک 9 تایپ شود.

علایم ریاضی و یونانی با Math 11 تایپ شود.

2ـ فاصله گذارى و حاشيه بندى

فاصلة سطرها در تمامى پايان­نامه به صورت Single باشد، اما فاصلة سطرها در چکيده برابر  1.5 linesمى­باشد. حاشية سمت راست و بالا مساوى 3  سانتيمتر و حاشية سمت چپ و پايين برابر 5/2 سانتيمتر مى­باشد. اين حاشيه­ها بايد در سرتاسر پايان­نامه رعايت شود. در صورتى که در برخى موارد اندازة شکل­ها يا جدول­ها بزرگتر از فضاى داخل حاشيه باشد، با کوچک کردن آنها و يا با استفاده از کاغذ A3  (به صورت تاخورده)، حاشيه رعايت مى­گردد.

3ـ شماره گذارى

ففط صفحات ابتدایی شامل «صفحه عنوان»، «بسم اله الرحمن الرحيم»، فرمها، «تقديم» و «سپاسگزاري» شماره­گذاري نمي­شوند و بقيه صفحات شماره­گذاري خواهند شد. صفحات «فهرست­ها با اعداد و به حروف نوشته مى­شوند مانند: پنج، شش.

تمامى صفحات متن اصلى که از مقدمه يا فصل نخست شروع مى­شود،‌بايد شماره­گذارى شوند. شماره­گذارى صفحات شامل صفحه­هاى محتوى شکل، جدول، منابع و پيوست­ها نيز مى­گردد. شمارة صفحه در پايين صفحه و در وسط قرار مى­گيرد. فاصلة شمارة‌ صفحه در حدود 5/1 سانتيمتر از لبة پايين است. صفحات جداکننده فصول شماره­گذاری نمی­شود ولی جز صفحات بوده و در شمارش تعداد صفحات لحاظ می­گردد. بخش­ها و زيربخش­ها به عدد شماره­گذارى مى­شوند. به طورى که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود. مثلاً  3ـ2ـ 4 بيان­کننده زيربخش 4 از بخش 2 فصل سوم است.

4ـ جدول­ها و شکل­ها

تمامى شکل­ها (تصويرها، نمودارها، منحنى­ها) و جدول­ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند، به گونــه­اى که کپى تهيه شده از آنها از وضوح کافى برخوردار باشد. تصويرها، نمودارها و منحنى­ها با لفظ شکل ناميده مى­شوند. تمامى شکل­ها و جدول­ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره­گذارى شوند. مثلاً براى جدول­هاى فصل 2، جدول 2ـ1، جدول 2ـ2 و … براى جدول­هاى فصل 3، جدول 3ـ1 و …. عنوان جدول­ها در بالاى آنها و عنوان شکل­ها در زير آنها درج مى­گردد. چنانچه جدول يا شکلى از مرجعى آورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شکل ذکر مى­گردد. همچنين لازم است به کلية شکل­ها و جدول­ها، در متن اصلی ارجاع وجود داشته باشد.

5ـ پى­نويس­ها

در صورتى که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصى داشته باشد، توضيح را مى­توان به صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود.

در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره­اى، که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن چاپ مى­شود، مشخص شده و در زيرنويس توضيح مربوط به آن شماره ارائه مى­شود. مطالب زيرنويس نبايد از سه سطر بيشتر شود. چنانچه زيرنويس بيش از سه سطر است، بايد به بخش پى­نويس­ها در آخر پايان­نامه منتقل گردد. قلم مورد استفاده در زيرنويس مى­تواند با قلم متن اصلى متفاوت باشد.

6ـ ذکر اعداد در متن

در مورد اعداد صحيحى که در داخل متن نوشته مى­شود (غير از جدول­ها و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته مى­شود، مثل چهار يا هفت‌؛ و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته مى­شود، مثل 46 يا 13. براى مشخص کردن اعداد اعشارى از (/) استفاده مى­شود مثل 4/12 و چنانچه درصد موردنياز است از علامت ً % ً استفاده مى­شود مثل 44 % .

7ـ درج لغات لاتين در متن فارسى

هـمـه نـام­هـاى خارجى در متن به زبان فارسى و در پی­نویس به زبان لاتين (يا به زبان اصلى) نوشته مى­شود. مثلاً در متن مایکل آورده شده و در پی­نویس Michael نوشته می­شود.

8ـ روابط رياضى و فرمول­ها

فرمول­ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبى که در متن مى­آيند در داخل پرانتز به عدد شماره­گذارى مى­شوند. به طورى که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده مى­شود. طبق نمونه زير:

(1- 5)                                                        F=ma

که بيان کننده رابطه 5 از فصل اول است. قبل از برخى از رابطه­ها به مرجع آن اشاره مى­شود. بعد از هر رابطه کميت­هاى مورد استفاده در آن توضيح داده مى­شود.

 

 

 9ـ نحوة ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ

لازم است در متن به کلية منابعى که مورد استفاده قرار مى­گيرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبى نقل شود، بلافاصله پس از خاتمة جمله کروشه­اى باز مى­شود و مرجع ذکر مى­گردد. نحوة ارجاع در متن به يکى از دو روش زير مى­باشد:

الف- مراجع به ترتيبى که در متن مى­آيند شماره­گذارى مى­شوند. در اين روش، مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد گرديد.

ب- ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار مى­باشد. در اين روش، مراجع به ترتيب حروف الفباى نام نويسنده در فهرست مراجع ذکر مى­گردد.

منابع مورد استفاده را مي­توان در پايان هر فصل و يا در آخر پايان­نامه آورد. فهرست منابع بر حسب حروف الفباي فارسي به اين ترتيب تنظيم مي­شود:

1. شماره و رديف

2. نام­خانوادگي نويسنده

3. حرف اول نام نويسنده

4. سال انتشار

5. عنوان کتاب، مقاله، گزارش يا پايان­نامه تحصيلي همراه با ذکر عنوان پايان­نامه دوره کارشناسي­ارشد يا رساله دکترا (اين قسمت بايد با حروف ايتاليک و سياه حروفچيني شود).

6. نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي که مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي که پايان­نامه در آنجا ارائه گرديده است.

7. شماره مجله يا شماره جلد کتاب

8. شماره صفحه­هايي که مطلب موردنظر از آنها استخراج شده است (در صورتي که کل منبع موردنظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد لزومي به ذکر شماره صفحه­ها ندارد).

– توجه شود که مطالب فوق با علامت «نقطه» از يکديگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نويسنده بعد از علامت نقطه، از علامت ويرگول استفاده شود.

– در زمينه منابع غيرفارسي، ضمن رعايت مرجع، بر حسب حروف الفباي مربوط، دقت شود اگر مجله­اي مورد استفاده قرار گرفته باشد، در صورتي که نام مخفف شناخته شده­اي براي آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گيرد و در غير اينصورت، نام کامل مجله قيد گردد.

– در زمينه کتابها يا مقالاتي که به يک نويسنده تعلق دارند، رعايت ترتيب زماني انتشار آنها، ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.

– در صورتي که کتاب يا مقاله، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم، پس از نام نويسنده ضرورت دارد.

مثال:

کتاب:

– نام­خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان کتاب. مترجم. محل نشر: نام ناشر

– حافظ­نیا، محمدرضا. (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت

مقاله:

– نام­خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله. شماره دوره، شماره صفحه

– ثقفی، علی و شعری، صابر. (1383). نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام. فصلنامه مطالعات حسابداری. شماره 8، ص 88

10ـ مشخصات جلد پايان­نامه

ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 ميليمتر، با روکش چرم مصنوعى (گالينگور) مى­باشد.

ـ رنـگ جـلد براى پايان­نامه­هاى کارشناسى­ارشد سبز یشمی و براى رساله­هاى دکترى مشکی مى­باشد.

ـ نوشته­هاى روى جلد به صورت زرکوب چاپ مى­گردد.

ـ در قـسمت عطف، عــنوان پايان­نامه و نام نويسنده و تاریخ دفاع بر حسب فصل زرکوب شود.

11- تکثير پايان­نامه

– بعد از دفاعيه يک نسخه چاپي از پايان­نامه به استاد راهنما، يک نسخه چاپي به استاد مشاور، دو نسخه چاپي به همراه دو عدد CD حاوی فایل Word و PDF به مرجع تحويل نمايند و تکثير و مجلد کردن پايان­نامه به عهده دانشجو مي­باشد.

لازم بذکر است بر اساس بخشنامه پيوست دو عدد CD از پايان­نامه بايد جهت ارسال به سازمان مرکزي به معاونت پژوهشي دانشگاه تحويل نمايند.

– مهلت قانوني صحافي و تحويل کتابچه پايان­نامه حداکثر يک ماه پس از تاريخ جلسه دفاعيه مي­باشد.

12- شرح روي جلد پايان­نامه

– آرم دانشگاه آزاد اسلامي (در ابعاد 5/2 سانتيمتر*3 سانتيمتر)

– عبارت «دانشگاه آزاد اسلامي»

– نام واحد دانشگاهي

– نام دانشکده و نام گروه آموزشي

– عبارت «پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي­ارشد “M.A.” يا “M.Sc.”»

– کلمه «رشته» (نام رشته تحصيلي) و کلمه «گرايش» (نام گرايش تحصيلي)

– کلمه «عنوان»

– عنوان پايان­نامه

– عبارت «استاد راهنما»

– نام استاد راهنما

– عبارت «استاد مشاور»

– نام استاد مشاور

– کلمه «نگارش»

– نام نگارنده

– سال تحصيلي (تاريخ دفاع پايان­نامه بر حسب فصل مربوط نوشته شود)

توضيح: توجه شود که حروف «M.A.» براي رشته­هاي علوم انساني و «M.Sc.» براي رشته­هاي غير علوم انساني مورد استفاده قرار گيرد.

۱۳۹۲-۱۰-۲۶ ۱۱:۴۳:۵۲ +۰۳:۳۰دی ۲۶ام, ۱۳۹۲|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی