:

براي بدست آوردن ریشه هاي یک چندجمله اي مثل : r=x4+7×3-8x+ 12 باید اینگونه عمل کنیم

>>r=[1,7,0,-8,12];

>>R=roots(r)

اجراي دستور roots(r) ریشه هاي معادله مورد نظر را به ما می دهد.

 

حال اگر بخواهیم با داشتن ریشه هاي یک چندجمله اي خود چندجمله اي را بدست آوریم ازاین دستور استفاده می کنیم.

>>poly(r)