روند کردن اعداد:

[css]</pre>
<ul>
<li>A=fix(B)               گرد کردن به سمت صفر</li>
<li>A=round(B)          گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)</li>
lt;li>A=ceil(B); گرد کردن به سمت مثبت بینهایت</li>
lt;li>A=floor(B); گرد کردن به سمت منفی بینهایت</li>
</ul>
<pre>[/css]