1.1.1    روش گردآوری اطلاعات

به منظور دستیابی به مفاهیم اولیه و مبانی نظری از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شد. بدین منظور برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه آن با استفاده از فیش‌برداری از کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقالات و پایگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات مورد نظر جهت تکمیل سنجش چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است.

سپس در روش میدانی با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی به بررسی امنیت شبکه در مقابل نفوذپذیری پرداختیم.