مقالات كامل به همان شيوه نگارش خلاصه مقاله بايد تنظيم شود. و شامل قسمتهاي زير بايد باشد.

1-      صفحه عنوان شامل: عنوان، نام كامل نويسنده(گان) ، آدرس و آدرس اينترنتي نويسنده اول و آدرس نويسنده مسئول.

2-      خلاصه مقاله  و كلمات كليدي

3-      مقدمه كامل

4-      مواد و روش كار( كامل)

5-      نتيجه

6-      بحث و نتيجه گيري

7-      ليست منابع بر اساس حروف الفبا (حداکثر 5 منبع)

8-      مقاله کامل نباید بیش تر از 3000 کلمه باشد.