مقدمه

روش نیوتن ،قانون ذوزنقه ترکیبی

قانون رامبرگ،روش سیمسون یک سوم،روش سیمسون سه هشتم

مقایسه روشها،استفاده از عوامل تفاضل ،روش ضرایب مجهول،روش گوس