در این قسمت به بررسی کامل انواع کدینگ(کدگذاری) خواهیم پرداخت. هر چند همانطور که قبلاً هم گفته شد معمولاً از کد کردن دودویی استفاده می‌شود، اما در بسیاری از موارد کدینگ‌های دیگری به دلیل ماهیت مسأله مورد نیاز است.

انواع کدینگ(کدگذاری):

  • کدینگ باینری[1]
  • کدینگ جایگشتی[2]
  • کدینگ مقدار[3]
  • کدینگ درختی[4]

[1] Binary Coding

[2] Permutation Coding

[3] Value Coding

[4] Tree Coding