روش‌هاي آماري براي آزمودن احتمال وقوع برخي پديده‌ها بكار برده مي‌شوند. بطور مشابه آمار در روشهاي پشتيباني تصميم باليني بكار مي‌رود تا احتمال وقوع يك بيماري را تعيين كند. براي مثال روشهاي آماري براي تعيين بيشتر بودن احتمال سالم بودن فرد نسبت به احتمال بيمار بودن او به كار مي روند. در تصميم‌گيري آماري، همه ويژگي‌ها (نشانه‌ها، علائم، اندازه‌گيري‌ها و .. ) معمولا بصورت همزمان بكار برده مي‌شوند.