روشهاي مختلف در حوزه بازشناسي اسناد

در ادامة اين بخش روشهاي مختلف بازنمايي تصاوير اسناد را كه به سه گروه اصلي طبقه بندي شده اند را بررسي مي نماييم.