متلب رقیبان زیادی دارد و نرم‌افزارهای مشابه بسیاری می‌توانند کارهای مشابه نرم‌افزار متلب را انجام دهند و از آن جمله می‌توان نرم‌افزارهای زیر را نام برد:

  • متمتیکا
  • مت‌کد
  • میپل
  • سایلب
  • مکسیما
  • همچنین نرم‌افزار متن‌باز گنو آکتیو معادل تحت لینوکس متلب به شمار می‌آید.