با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
figure;
[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8);
R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps;
Z = sin(R)./R;
mesh(Z);
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید