با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
fnch = @tanh;
fplot(fnch,[-2 2])
در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید