براي رسم نمودارهاي قطبی از دستور   polar با شکل کلی زیر استفاده می شود:

polar(THETA , RHO)

این دستور مانند دستور   plot  عمل می کند.  نمونه اي از این دستور را ببینید

>>th=0:0.1:2*pi;

>>r=2./(1-0.5*cos(th));

>>polar(th,r)

این دستور بازه ي تتا را به صورت   نمایش می دهد