برای رسم و کشیدن داده در متلب به صورت زیر کدنویسی می کنیم.
plot(data1(:,1),data1(:,2),'r.')
hold on
plot(data2(:,1),data2(:,2),'b.')
ezpolar(@(x)1);ezpolar(@(x)2);
axis equal
hold off