راهکارهای امنیتی منطبق بر استاندارد ISO 2700

استاندارد ISO27001 قالبی مطمئن برای داشتن يك سيستم مورد اطمينان امنيتی می‌باشد که برخی از فواید پیاده‌سازی این استاندارد شامل:

  • اطمينان از سازگاری با استاندارد امنيت اطلاعات و محافظت از داده‌ها
  • اطمينان از تداوم تجارت و كاهش صدمات توسط ايمن ساختن اطلاعات و كاهش تهديدها
  • ايجاد مديريت فعال و پويا در پیاده‌سازی امنيت داده‌ها و اطلاعات
  • امكان رقابت بهتر با ساير شرکت‌ها
  • قابل‌اطمینان كردن تصمیم‌گیری‌ها و محك زدن سيستم مديريت امنيت اطلاعات
  • ايجاد اطمينان نزد مشتريان و شركای تجاری
  • بيان نمودن ایده‌ها در خارج از سازمان(گیتس،1385: 5-9)