شاید بخواهیم که دستورات درون حلقه for نیز به صورت موازی اجرا گردند، برای این منظور، دستور parfor در متلب در نظر گرفته شده است. دقت کنید که برای استفاده از این دستور، باید هر گام (مرحله) از اجرای حلقه، از دیگر گام ها (مراحل)، مستقل باشد. مثلا اگر در همان مثال قبل، دستورات for را به parfor تبدیل کنیم، جوابی غیر منتظره خواهیم گرفت، زیرا در هر گام (مرحله)، مقدار جدیدی برای متغیر x یا y در نظر گرفته می شود، بنابراین یک متغیر، در گام های مختلف اجرای حلقه، مقادیر متفاوت خواهد داشت، بنابراین گام ها از هم مستقل نیستند. پس نباید برای آن، پردازش موازی به کار ببریم.

مثال :

در همان مثال قبل، به جای دستور for ، از دستور parfor استفاده می کنیم :

clear all
close all
clc

matlabpool(‘open’,2); % start of Parallel Computing
tic

x=0;
parfor nn=1:1000
x=nn^5;
end
x

y=0;
parfor mm=1:1000
y=mm^5;
end
y

toc
matlabpool(‘close’); % end of Parallel Computing