ایجاد ماتریس:

A=[1,2,3 ; 4,5,6];
A=[1:10]

A=[1:2:10]

A=[10:-1:1]

A=zeros(2,3); ایجاد ماتریس ۲ در۳ با مقادیر صفر

A=ones(4,6);ایجاد ماتریس ۴ در۶ با مقادیر یک

ترانهاده ماتریس A:

;
T=A’

دستیابی به یک یا چند مقدار از یک ماتریس:

;
A(2,3);عنصر سطر۲ ستون ۳

A(:,2);عناصر ستون ۲

A(1,:); عناصر سطر ۱

A(3:6, 2:4);ستونهای ۲ تا ۴ از سطرهای ۳ تا ۶

دستیابی به ستون آخر یک ماتریس:

A(:,end)

مجموع ستونهای یک ماتریس دو بعدی (و یا مجموع مقادیر یک ماتریس یک بعدی):

;
sum(A’)’; مجموع سطرهای یک ماتریس دو بعدی

بدست آوردن مقادیر روی قطر اصلی A:

diag(A)

ایجاد ماتریس جادویی n×n: (ماتریس جادویی ماتریسی است که مجموع تمام سطرها و ستونها و قطرهای آن برابر است)

magic(n)

می خواهیم جای ستونهای دوم و سوم در ماتریس B را جابه­جا کرده و نتیجه را در A ذخیره نماییم:

A=B(: , [1,3,2,4])

توابع مقدماتی پرکاربرد:

abs(A);

exp(A);
sin(A);
sqrt(A);
factorial(n);
<li>log2(A) لگاریتم در مبنای ۲</li>
<li>log10(A) لگاریتم در مبنای ۱۰

برای مشاهده لیست توابع مقدماتی عبارت help elfun را تایپ کنید.

عملگرهای محاسباتی:

  • A=B+C جمع ماتریسی
  • A=B-C تفریق ماتریسی
  • A=B*C ضرب ماتریسی
  • A=B .* C ضرب عناصر متناظر در یکدیگر
  • A=B ./ C تقسیم عناصر متناظر بر یکدیگر
  • A=B .^ C به توان رساندن هر عنصر به عنصر متناظرش

اگر B یک ماتریس n×m باشد و C یک عدد اسکالر (یک ماتریس ۱×۱) باشد آنگاه عملگرهای فوق مقدار موجود در C را در تک تک مقادیر B اِعمال می­کنند. بنابراین عبارت A=B+1 تک تک مقادیر B را با ۱ جمع کرده و در A ذخیره می­کند. عبارت A=B.^2 نیز تک تک مقادیر B را به توان ۲ رسانده و نتیجه را در A ذخیره می­کند.

روشی بدست آوردن باقیمانده تقسیم:

A=mod(B,C)

ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین ۰ تا ۱ می­باشند:

A=rand(3,4)

ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی بین a تاb

A=floor((b-a+1)*rand(3,4)+a)

ایجاد یک ماتریس ۱×n که اعداد صحیح ۱ تا n به ترتیب تصادفی در آن قرار گرفته­اند:

A=randperm(n)

ایجاد ماتریس با n×m که در هر سطر عناصر ۱ تا m به طور تصادفی قرار داده شده اند

for i=1:n</pre>
A(i,:)=randperm(m);

end

روند کردن اعداد:

</pre>
<ul>
<li>A=fix(B) گرد کردن به سمت صفر</li>
<li>A=round(B) گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)</li>
<li>A=ceil(B) گرد کردن به سمت مثبت بینهایت</li>
<li>A=floor(B) گرد کردن به سمت منفی بینهایت</li>
</ul>
<pre>

مرتب کردن هر یک از ستونهای ماتریس B بطور جداگانه:

A=sort(B)

مرتب کردن سطرهای ماتریس B ابتدا بر اساس ستون اول سپس ستون دوم و الی آخر:

A=sortrows(B)

مرتب کردن سطرهای ماتریس B فقط بر اساس ستون سوم:

A=sortrows(B,3)

حذف ستون دوم ماتریس A:

A(: , 2) = []

میانگین هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=mean(B)

میانه هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=median(B)

انحراف از معیار هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=std(B)

مینیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=min(B)

ماکسیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=max(B)

یافتن اندیس عددهای غیر صفر در ماتریس B:

A=find(B)

یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ ماتریس B:

[i,j]=find(B==2)

یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ در سطر سوم از ماتریس B:

[i,j]=find(B(3,:)==2)

یافتن اندیس عددهای بین ۱ تا ۵ در ماتریس B:

A=find(A>1 & A<5)

جمع تجمعی عناصر ماتریس B:

A=cumsum(B)

حاصل ضرب عناصر ماتریس B:

A=prod(B)

تولید n عدد در فواصل مساوی که از a شروع و به b ختم می­شود:

A=linspace(a,b,n)

ترسیم دو بعدی y برحسب x:

plot(x,y)

ترسیم سه بعدی:

plot3(x,y,z)

دستور زیر مقادیری از B که از ۶ بزرگتر است را در A ذخیره می­کند:

A=B(B&gt;6)

شیفت دادن چرخشی: دستور زیر ماتریس B را یک واحد در جهت عمودی (از بالا به پایین) و دو واحد در جهت افقی (از راست به چپ) شیفت چرخشی می­دهد.

A=circshift(B, [1, -2])

دستور زیر ابعاد یک ماتریس را برمی­گرداند:

size(A)

دستور زیر طول یک بردار را برمی­گرداند: (اگر A دارای بیش از یک بعد باشد، طول طولانی­ترین بعد برگردانده می­شود)

length(A)

با دستور زیر می­توان تابع f را در محیط editor مشاهده کرد و در صورت دلخواه آن را تغییر داد. با این دستور حتی می­توان توابع خود MATLAB را نیز ویرایش نمود.

edit f

دستور زیر ماتریس B را بصورت تنک (خلوت) در A ذیره می­کند. اگر تعداد زیادی از مقادیر یک ماتریس برابر با صفر باشد با این روش می­توان در تخصیص حافظه صرفه­جویی کرد.

A = sparse(B)

دستور زیر ماتریس B را از حالت تنک به حالت کامل تبدیل کرده و در A ذخیره می­کند.

A = full(B)

توابع مخصوص رشته­ ها:


  • strcat متصل کردن دو رشته

 

  • strcmp مقایسه دو رشته

 

 

  • strcmpi مقایسه دو رشته صرفنظر از بزرگ یا کوچک بودن حروف

 

 

 

تمام جایگشتهای ممکن مقادیر یک بردار:

perms(A)

حذف مقادیر تکراری از یک بردار:

unique(A)

نمایش هیستوگرام مقادیر یک ماتریس:

hist(A,…)

دستورات کار با تصاویر:

; باز کردن پنجره جدید برای عکس بعدی تا عکس قبلی از بین نرود

اشتراک دو مجموعه:

intersect(A,B)

دستورات برنامه نویسی

حلقه ها

&lt;/pre&gt;
for i=start : end

دستورات

end

while(شرط)

دستورات

end

if(شرط)

دستورات

end

 

اجرای برنامه تا فشردن یک کلید متوقف می­ماند:

pause

اجرای برنامه به مدت n ثانیه متوقف می­ماند:

pause(n)

در عبارت زیر اولین گروه از دستورات اجرا می­شوند. اگر خطایی رخ دهد اجرای این دستورات متوقف شده و دومین گروه از دستورات اجرا می­شود.

try&lt;/pre&gt;
statements

catch

statement

end

 

با دستور زیر می­توان محیط ایجاد رابط کاربر گرافیکی را مشاهده کرد.

guide

با دستور زیر می­توان مدت زمان اجرای هر یک از خطوط برنامه را مشاهده کرد.

profile {on, off, viewer}

نمایش پیغام: نحوه استفاده از این دستور همانند printf() در زبان C است.

fprintf(‘\n i=%d’, i)

نمایش پیغام خطا و خروج از اجرای برنامه:

error(‘your error message’)