ایجاد ماتریس:

 A=[1,2,3 ; 4,5,6];
A=[1:10]

A=[1:2:10]

A=[10:-1:1]

A=zeros(2,3); ایجاد ماتریس ۲ در۳ با مقادیر صفر

A=ones(4,6);ایجاد ماتریس ۴ در۶ با مقادیر یک

ترانهاده ماتریس A:

;
T=A’

دستیابی به یک یا چند مقدار از یک ماتریس:

;
A(2,3);عنصر سطر۲ ستون ۳

A(:,2);عناصر ستون ۲

A(1,:); عناصر سطر ۱

A(3:6, 2:4);ستونهای ۲ تا ۴ از سطرهای ۳ تا ۶

دستیابی به ستون آخر یک ماتریس:

A(:,end)

مجموع ستونهای یک ماتریس دو بعدی (و یا مجموع مقادیر یک ماتریس یک بعدی):

;
sum(A’)’; مجموع سطرهای یک ماتریس دو بعدی

بدست آوردن مقادیر روی قطر اصلی A:

diag(A)

ایجاد ماتریس جادویی n×n: (ماتریس جادویی ماتریسی است که مجموع تمام سطرها و ستونها و قطرهای آن برابر است)

magic(n)

می خواهیم جای ستونهای دوم و سوم در ماتریس B را جابه­جا کرده و نتیجه را در A ذخیره نماییم:

A=B(: , [1,3,2,4])

توابع مقدماتی پرکاربرد:

abs(A);

exp(A);
sin(A);
sqrt(A);
factorial(n);

 • log2(A) لگاریتم در مبنای ۲
 • log10(A) لگاریتم در مبنای ۱۰

  برای مشاهده لیست توابع مقدماتی عبارت help elfun را تایپ کنید.

  عملگرهای محاسباتی:

  • A=B+C جمع ماتریسی
  • A=B-C تفریق ماتریسی
  • A=B*C ضرب ماتریسی
  • A=B .* C ضرب عناصر متناظر در یکدیگر
  • A=B ./ C تقسیم عناصر متناظر بر یکدیگر
  • A=B .^ C به توان رساندن هر عنصر به عنصر متناظرش

  اگر B یک ماتریس n×m باشد و C یک عدد اسکالر (یک ماتریس ۱×۱) باشد آنگاه عملگرهای فوق مقدار موجود در C را در تک تک مقادیر B اِعمال می­کنند. بنابراین عبارت A=B+1 تک تک مقادیر B را با ۱ جمع کرده و در A ذخیره می­کند. عبارت A=B.^2 نیز تک تک مقادیر B را به توان ۲ رسانده و نتیجه را در A ذخیره می­کند.

  روشی بدست آوردن باقیمانده تقسیم:

   A=mod(B,C) 

  ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین ۰ تا ۱ می­باشند:

  A=rand(3,4)

  ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی بین a تاb

   A=floor((b-a+1)*rand(3,4)+a) 

  ایجاد یک ماتریس ۱×n که اعداد صحیح ۱ تا n به ترتیب تصادفی در آن قرار گرفته­اند:

   A=randperm(n) 

  ایجاد ماتریس با n×m که در هر سطر عناصر ۱ تا m به طور تصادفی قرار داده شده اند

  for i=1:n

  A(i,:)=randperm(m);

  end

  روند کردن اعداد:

 • A=fix(B) گرد کردن به سمت صفر
 • A=round(B) گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)
 • A=ceil(B) گرد کردن به سمت مثبت بینهایت
 • A=floor(B) گرد کردن به سمت منفی بینهایت
 • 
  

  مرتب کردن هر یک از ستونهای ماتریس B بطور جداگانه:

   A=sort(B) 

  مرتب کردن سطرهای ماتریس B ابتدا بر اساس ستون اول سپس ستون دوم و الی آخر:

   A=sortrows(B) 

  مرتب کردن سطرهای ماتریس B فقط بر اساس ستون سوم:

   A=sortrows(B,3) 

  حذف ستون دوم ماتریس A:

  A(: , 2) = [] 

  میانگین هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=mean(B)

  میانه هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=median(B)

  انحراف از معیار هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=std(B)

  مینیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=min(B)

  ماکسیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

  A=max(B)

  یافتن اندیس عددهای غیر صفر در ماتریس B:

  A=find(B)

  یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ ماتریس B:

  [i,j]=find(B==2)

  یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ در سطر سوم از ماتریس B:

  [i,j]=find(B(3,:)==2)

  یافتن اندیس عددهای بین ۱ تا ۵ در ماتریس B:

  A=find(A>1 & A<5)

  جمع تجمعی عناصر ماتریس B:

   A=cumsum(B) 

  حاصل ضرب عناصر ماتریس B:

   A=prod(B) 

  تولید n عدد در فواصل مساوی که از a شروع و به b ختم می­شود:

   A=linspace(a,b,n) 

  ترسیم دو بعدی y برحسب x:

   plot(x,y) 

  ترسیم سه بعدی:

   plot3(x,y,z) 

  دستور زیر مقادیری از B که از ۶ بزرگتر است را در A ذخیره می­کند:

   A=B(B>6) 

  شیفت دادن چرخشی: دستور زیر ماتریس B را یک واحد در جهت عمودی (از بالا به پایین) و دو واحد در جهت افقی (از راست به چپ) شیفت چرخشی می­دهد.

   A=circshift(B, [1, -2]) 

  دستور زیر ابعاد یک ماتریس را برمی­گرداند:

   size(A) 

  دستور زیر طول یک بردار را برمی­گرداند: (اگر A دارای بیش از یک بعد باشد، طول طولانی­ترین بعد برگردانده می­شود)

   length(A) 

  با دستور زیر می­توان تابع f را در محیط editor مشاهده کرد و در صورت دلخواه آن را تغییر داد. با این دستور حتی می­توان توابع خود MATLAB را نیز ویرایش نمود.

   edit f 

  دستور زیر ماتریس B را بصورت تنک (خلوت) در A ذیره می­کند. اگر تعداد زیادی از مقادیر یک ماتریس برابر با صفر باشد با این روش می­توان در تخصیص حافظه صرفه­جویی کرد.

   A = sparse(B) 

  دستور زیر ماتریس B را از حالت تنک به حالت کامل تبدیل کرده و در A ذخیره می­کند.

   A = full(B) 

  توابع مخصوص رشته­ ها:

  
  
  • strcat متصل کردن دو رشته
  • strcmp مقایسه دو رشته
  • strcmpi مقایسه دو رشته صرفنظر از بزرگ یا کوچک بودن حروف

  تمام جایگشتهای ممکن مقادیر یک بردار:

   perms(A) 

  حذف مقادیر تکراری از یک بردار:

   unique(A) 

  نمایش هیستوگرام مقادیر یک ماتریس:

  hist(A,…)

  دستورات کار با تصاویر:

  ; باز کردن پنجره جدید برای عکس بعدی تا عکس قبلی از بین نرود

  اشتراک دو مجموعه:

  intersect(A,B)

  دستورات برنامه نویسی

  حلقه ها

  </pre>
  for i=start : end

  دستورات

  end

  while(شرط)

  دستورات

  end

  if(شرط)

  دستورات

  end

  اجرای برنامه تا فشردن یک کلید متوقف می­ماند:

  pause

  اجرای برنامه به مدت n ثانیه متوقف می­ماند:

  pause(n)

  در عبارت زیر اولین گروه از دستورات اجرا می­شوند. اگر خطایی رخ دهد اجرای این دستورات متوقف شده و دومین گروه از دستورات اجرا می­شود.

   try</pre>
  statements

  catch

  statement

  end

  با دستور زیر می­توان محیط ایجاد رابط کاربر گرافیکی را مشاهده کرد.

  guide

  با دستور زیر می­توان مدت زمان اجرای هر یک از خطوط برنامه را مشاهده کرد.

  profile {on, off, viewer}

  نمایش پیغام: نحوه استفاده از این دستور همانند printf() در زبان C است.

   fprintf(‘\n i=%d’, i) 

  نمایش پیغام خطا و خروج از اجرای برنامه:

  error(‘your error message’)