متلب دارای دستورات مدل مخفی مارکوف می باشد که شامل hmmestimate می باشد
برای پیاده سازی این دستورات با ما تماس بگیرید