سيستم‌هاي DSS از جوانب مختلفي طبقه‌بندي مي‌شوند.

  • نمايش اطلاعات (Knowledge Representation): مثلا سيستم‌هاي مبتني بر درخت تصميم يا قواعد توليدي (Production Rules)
  • نوع تصميم: مثلاً تشخيصي يا درماني
  • زمينه پزشكي: مثلا سيستم‌هاي مربوط به پزشكي داخلي يا جراحي

از ديد پزشكان سيستم‌ها را مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي كرد:

  • پيشنهاد درخواستي(Solicited Advice): تنها زماني كه از آنها درخواست مي‌شود، پيشنهاد ارائه مي‌دهند.
  • پيشنهاد غيردرخواستي(Unsolicited Advice): پيشنهاد خود را مستقل از درخواست پزشك ارائه مي‌دهند.
  • سيستم خودكار(Autonomous System): داده‌هاي ورودي بيمار را مونيتور مي‌كند و بدون دخالت عامل انساني عملي را انجام مي‌دهد.