• این پارامتر ضمانت می‌کند که یک سیستم همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار خود را انجام دهد؛ بنابراین حتی اگر همه موارد ایمنی مدنظر باشد اما عواملی باعث خوابیدن سیستم شوند مانند قطع برق از نظر یک سیستم امنیتی این سیستم ایمن نیست (چارلز و دیگران،: 2011 412-427).
  • افراد مجاز امکان دسترسی به داده‌ها را در زمان مناسب داشته باشند. گاهی این مفهوم با متضاد آن یعنی منع سرویس[1] شناخته می­شود (حسن زاده،1391: 46)
  • اطلاعات باید زمانی که مورد نیاز توسط افراد مجاز هستند در دسترس باشند. این بدان معنی است که باید از درست‌کار کردن و جلوگیری از اختلال در سیستم‌های ذخیره و پردازش اطلاعات و کانال‌های ارتباطی مورد استفاده برای دسترسی به اطلاعات اطمینان حاصل کرد. سیستم‌های با دسترسی بالا در همه حال حتی به علت قطع برق، خرابی سخت‌افزار و ارتقاء سیستم در دسترس باقی می‌ماند. یک از راه‌های از دسترس خارج کردن اطلاعات و سیستم اطلاعاتی درخواست بیش از طریق خدمات از سیستم اطلاعاتی است که در این حالت چون سیستم توانایی و ظرفیت چنین حجم انبوده خدمات‌دهی را ندارد از سرویس­دادن به طور کامل یا جزیی عاجز می‌ماند

[1] denial of service