مقدمه

جدول تفاوت،چند جمله ایهای درون یاب

نمودار لوزنگ،روابط عوامل تفاضل

درون‏یابی هنگام فواصل نامساوی،روش نِویل (Neville)

درون یابی معکوس،درون یابی چند بعدی