برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
Rho = [1 .6; .6 1];
nu = 5;
x1 = -3:.2:3; x2 = -3:.2:3;
[X1,X2] = meshgrid(x1,x2);
F = mvtpdf([X1(:) X2(:)],Rho,nu);
F = reshape(F,length(x2),length(x1));
surf(x1,x2,F);
caxis([min(F(:))-.5*range(F(:)),max(F(:))]);
axis([-3 3 -3 3 0 .2])
xlabel('x1'); ylabel('x2'); zlabel('Probability Density');

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید