برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
mu = [0 0];
Sigma = [.25 .3; .3 1];
x1 = -3:.2:3; x2 = -3:.2:3;
[X1,X2] = meshgrid(x1,x2);
F = mvnpdf([X1(:) X2(:)],mu,Sigma);
F = reshape(F,length(x2),length(x1));
surf(x1,x2,F);
caxis([min(F(:))-.5*range(F(:)),max(F(:))]);
axis([-3 3 -3 3 0 .4])
xlabel('x1'); ylabel('x2'); zlabel('Probability Density');

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید