این کتاب ، مرجع بسیار خوبی برای یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی است.

Computational Hntelligence

نویسنده:

Andries P.Engelbrecht

سر فصل های این کتاب عبارتند از :

۱ – Introduction to Computational Intelligence

۲ –  The Artificial Neuron

۳ – Supervised Learning Neural Networks

۴ – Unsupervised Learning Neural Networks

۵ – Radial Basis Function Networks

۶ – Reinforcement Learning

۷ – Performance Issues (Supervised Learning)

۸ – Introduction to Evolutionary Computation

۹ – Genetic Algorithms

۱۰ – Genetic Programming

۱۱ – Evolutionary Programming

۱۲ – Evolution Strategies

۱۳ – Differential Evolution

۱۴ – Cultural Algorithms

۱۵ – Coevolution

۱۶ – Particle Swarm Optimization

۱۷ – Ant Algorithms

۱۸ – Natural Immune System

۱۹ – Artificial Immune Models

۲۰ – Fuzzy Sets

۲۱ – Fuzzy Logic and Reasoning

۲۲ – Fuzzy Controllers

۲۳ – Rough Sets

دانلود