برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
blocksize = 1000;
nblocks = 250;
t = trnd(5,blocksize,nblocks);
x = max(t); % 250 column maxima
paramEsts = gevfit(x)
paramEsts =
۰٫۲۴۳۸ ۱٫۱۷۶۰ ۵٫۸۰۴۵
hist(x,2:20);
set(get(gca,'child'),'FaceColor',[.8 .8 1])
xgrid = linspace(2,20,1000);
line(xgrid,nblocks*...
gevpdf(xgrid,paramEsts(1),paramEsts(2),paramEsts(3)));

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید