در این پست جزوه مناسب و کوتاهی برای درس تحمل پذیری خطا آماده کرده ایم

شما می توانید در ذیل همین صفحه پیام بگذارید و جزوه را دریافت کنید

امروزه با هرچه پیچیده تر شدن سیستم های کامپیوتری ، وجود عدم قطعیت در اغلب بخش های یک سیستم و لزوم
دخالت عوامل متعدد در حصول خروجی ، طراحی یک سیستم که با بروز مشکل در هر یک از قسمت های آن ، دچار
نقص عمده نشود و قادر باشد عملکرد صحیح خود را حفظ نماید و صرفا با تغییری در کارایی کلی ، هدف نهایی را
برآورده سازد ، بسیار ضروری است . به این ترتیب می توان تعریفی از یک سیستم تحمل پذیر خطا به شرح زیر ارائه
نمود .
یک سیستم تحمل پذیر خطا ، سیستمی است که بتواند وظایفی که برایش مشخص شده است را حتی با وجود خطاهای
نرم افزاری و خرابی های سخت افزاری به درستی به انجام برساند . تحمل پذیری خطا به دلیل مصرف رو به فزونی هر
چه بیشتر کامپیوترها در کاربردهای مختلف در زندگی بشر ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در واقع به علت اهمیت
کاربردها ، تحمل پذیری خطا یک ویژگی مهم در سیستم ها محسوب می شود .

اهداف تحمل پذیری خطا
تحمل پذیری خطا یک ویژگی مهم است که به منظور دستیابی به برخی اهداف طراحی در سیستم منظور می شود .
درست همانطور که یک طراحی باید بسیاری از اهداف و کارایی های مطلوب را برآورده سازد ، باید اهدافی از قبیل
قابلیت اطمینان ، دسترس پذیری ، امنیت ، قابلیت اجرا ، قابلیت نگهداری و آزمون پذیری را فراهم نماید. واژه اتکاپذیری
شامل مفاهیم قابلیت اطمینان ، دسترس پذیری ، قابلیت نگهداری ، امنیت ، قابلیت اجرا و آزمون پذیری می باشد .
اتکاپذیری ۱ (قابلیت اتکا) یک مفهوم کیفی و عام است . قابلیت اتکای یک سیستم برای ارائه و تحویل سرویس موردنظر
به کاربران است به گونه ای که بتوان به ارائه شدن آن سرویس اطمینان داشت . منظور از سرویس تحویلی توسط
سیستم ، رفتار سیستم است ، آن گونه که توسط کاربران دریافت و ادراک می شود . مفهوم قابلیت اتکا را می توان
براساس درخت قابلیت اتکا مطابق شکل زیر ترسیم نمود