شما در زیر می توانید این دو برنامه را دانلود فرمایید

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=2d9b76ce82c020b3ebf32de33ed8dacf
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=1fc17991f9fe6ba825e40d752ef6b772